Điều khoản sử dụng

Điều 1 (Mục đích)
Các điều khoản và điều kiện này áp dụng cho việc sử dụng các dịch vụ liên quan đến Internet (sau đây gọi là “dịch vụ”) được cung cấp bởi trung tâm mua sắm trực tuyến OO (sau đây gọi là “trung tâm mua sắm”) do công ty OO điều hành (đ -nhà điều hành kinh doanh thương mại) .Mục đích xác định quyền hạn, nhiệm vụ và trách nhiệm của người sử dụng và người sử dụng.
※ 「Các điều khoản và điều kiện này áp dụng những sửa đổi phù hợp cho các giao dịch thương mại điện tử sử dụng giao tiếp PC, không dây, v.v.

Điều 2 (Định nghĩa)
① “Trung tâm mua sắm” là một thiết lập ảo để công ty OO có thể giao dịch hàng hóa hoặc dịch vụ bằng cách sử dụng các phương tiện thông tin và liên lạc như máy tính để cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ (sau đây gọi là “hàng hóa, v.v.”) cho người dùng. Nó đề cập đến địa điểm kinh doanh của
② “Người dùng” là thành viên và những người không phải là thành viên truy cập vào “trung tâm mua sắm” và nhận các dịch vụ do “trung tâm mua sắm” cung cấp phù hợp với các điều khoản và điều kiện này.
③ ‘Thành viên’ là một người đã đăng ký làm thành viên trong “trung tâm mua sắm” và có thể liên tục sử dụng các dịch vụ do “trung tâm mua sắm” cung cấp.
④ “Người không phải là thành viên” là một người sử dụng dịch vụ do “trung tâm mua sắm” cung cấp mà không đăng ký làm thành viên.

Điều 3 (Giải thích, giải thích và sửa đổi các điều khoản và điều kiện, v.v.)
① “Trung tâm mua sắm” đề cập đến nội dung của các điều khoản và điều kiện này, tên của công ty và người đại diện, địa chỉ của địa điểm kinh doanh (bao gồm cả địa chỉ nơi khiếu nại của người tiêu dùng có thể được xử lý) và số điện thoại. Số bản sao, địa chỉ e-mail, số đăng ký kinh doanh, số báo cáo kinh doanh đặt hàng qua thư và người chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân được đăng trên màn hình dịch vụ ban đầu (phía trước) của 00 Cybermall để người dùng có thể dễ dàng tìm hiểu. Tuy nhiên, người dùng có thể xem nội dung của các điều khoản và điều kiện thông qua màn hình kết nối.
② Trước khi người dùng đồng ý với các điều khoản và điều kiện, “trung tâm mua sắm” cung cấp một màn hình kết nối riêng biệt hoặc màn hình bật lên để người dùng có thể hiểu các nội dung quan trọng như thu hồi đăng ký, trách nhiệm giao hàng và điều kiện hoàn tiền giữa các nội dung quy định trong các điều khoản và điều kiện. phải được lưu.
③ “Trung tâm mua sắm” đề cập đến 「Đạo luật bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử, v.v.」, 「Đạo luật về quy định điều khoản và điều kiện」, 「Đạo luật cơ bản về chứng từ điện tử và giao dịch điện tử」, 「Đạo luật giao dịch tài chính điện tử」, 「Chữ ký điện tử Đạo luật 」,「 Sử dụng Mạng Thông tin và Truyền thông Các Điều khoản và Điều kiện này có thể được sửa đổi trong chừng mực chúng không vi phạm các luật liên quan như Đạo luật Khuyến mại và Bảo vệ Thông tin, Đạo luật Bán hàng tận nơi và Đạo luật Khung dành cho Người tiêu dùng.
④ Khi “trung tâm mua sắm” sửa đổi các điều khoản và điều kiện này, ngày có hiệu lực và lý do sửa đổi sẽ được chỉ định và thông báo cùng với các điều khoản và điều kiện hiện tại trên màn hình ban đầu của trung tâm mua sắm từ 7 ngày trước ngày có hiệu lực cho đến ngày trước ngày có hiệu lực. Tuy nhiên, nếu nội dung của các điều khoản và điều kiện được thay đổi bất lợi cho người dùng, nó sẽ được thông báo với thời gian gia hạn trước ít nhất 30 ngày. Trong trường hợp này, “Trung tâm mua sắm” so sánh rõ ràng các nội dung trước và sau khi sửa đổi và hiển thị chúng một cách dễ hiểu cho người dùng.
⑤ Khi “trung tâm mua sắm” sửa đổi các điều khoản và điều kiện này, các điều khoản và điều kiện sửa đổi chỉ được áp dụng cho các hợp đồng được ký kết sau ngày có hiệu lực và các quy định của các điều khoản và điều kiện trước khi sửa đổi được áp dụng cho các hợp đồng đã được ký kết trước ngày đó. Tuy nhiên, nếu người dùng đã ký hợp đồng gửi ý định tuân theo các quy định của điều khoản và điều kiện sửa đổi đến “trung tâm mua sắm” trong thời hạn thông báo về các điều khoản sửa đổi theo Đoạn 3 và nhận được sự đồng ý của “trung tâm mua sắm ”, Các quy định của các điều khoản sửa đổi được áp dụng.
⑥ Các vấn đề không được quy định trong các Điều khoản và Điều kiện này và việc giải thích các Điều khoản và Điều kiện này phải tuân theo Đạo luật bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử, v.v., Đạo luật về quy định điều khoản và điều kiện, Nguyên tắc bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử, v.v. . và các luật hoặc thông lệ thương mại liên quan do Ủy ban Thương mại Công bằng xác định. Thực hiện theo.

Điều 4 (Cung cấp và Thay đổi Dịch vụ)
① “Trung tâm mua sắm” thực hiện các nhiệm vụ sau.
  1. Cung cấp thông tin về hàng hóa hoặc dịch vụ và ký kết
  hợp đồng mua bán 2. Giao hàng hóa hoặc dịch vụ mà hợp đồng mua bán đã được ký kết
  3. Các nhiệm vụ khác do
“trung tâm mua sắm” quy định ② “Trung tâm mua sắm” có nghĩa là đã hết hàng hàng hóa, dịch vụ hoặc thay đổi thông số kỹ thuật Trong trường hợp đó, nội dung của hàng hóa, dịch vụ được cung cấp có thể được thay đổi theo hợp đồng được ký kết trong tương lai. Trong trường hợp này, nội dung của hàng hóa hoặc dịch vụ đã thay đổi và ngày cung cấp sẽ được nêu rõ và nội dung của hàng hóa hoặc dịch vụ hiện tại sẽ được thông báo ngay lập tức đến nơi chúng được đăng.
③ Nếu nội dung của dịch vụ đã ký hợp đồng với người dùng do “trung tâm mua sắm” cung cấp bị thay đổi vì các lý do như hết hàng hoặc thay đổi thông số kỹ thuật, lý do sẽ được thông báo ngay đến địa chỉ mà người dùng có thể được được thông báo.
④ Trong trường hợp của đoạn trên, “trung tâm mua sắm” bồi thường cho người dùng những thiệt hại do việc này gây ra. Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp nếu “Trung tâm mua sắm” chứng minh rằng không có chủ ý hoặc sơ suất.

Điều 5 (Tạm dừng Dịch vụ)
① “Trung tâm mua sắm” có thể tạm ngừng cung cấp dịch vụ trong trường hợp bảo trì, thay thế, hỏng hóc, gián đoạn liên lạc, v.v. của các phương tiện thông tin và liên lạc như máy tính.
② “Mall” bồi thường những thiệt hại mà người dùng hoặc bên thứ ba phải gánh chịu do việc tạm ngừng cung cấp dịch vụ vì những lý do tại Đoạn 1. Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp nếu “Trung tâm mua sắm” chứng minh rằng không có chủ ý hoặc sơ suất.
③ Trong trường hợp không thể cung cấp dịch vụ do chuyển đổi mặt hàng kinh doanh, từ bỏ kinh doanh, hợp nhất giữa các công ty, v.v., “trung tâm mua sắm” sẽ thông báo cho người dùng theo cách thức quy định tại Điều 8 và phù hợp với các điều kiện ban đầu được giới thiệu bởi “trung tâm mua sắm”, người tiêu dùng thưởng cho Tuy nhiên, nếu “trung tâm mua sắm” không thông báo các tiêu chuẩn bồi thường, v.v., số dặm hoặc số tiền dự trữ của người dùng sẽ được trả cho người dùng bằng hiện vật hoặc tiền mặt tương ứng với giá trị tiền tệ được sử dụng trong “trung tâm mua sắm”.

Điều 6 (Đăng ký thành viên)
① Người dùng đăng ký thành viên bằng cách nhập thông tin thành viên theo mẫu đăng ký do “trung tâm mua sắm” thiết lập và bày tỏ ý định đồng ý với các điều khoản và điều kiện này.
② “Trung tâm mua sắm” đăng ký làm thành viên trong số những người dùng đã đăng ký làm thành viên như được mô tả trong Đoạn 1, trừ khi họ thuộc bất kỳ đoạn nào sau đây.
  1. Trong trường hợp người đăng ký tư cách thành viên trước đó đã mất tư cách thành viên theo Điều 7 (3) của Điều khoản và Điều kiện này, với điều kiện đã 3 năm trôi qua kể từ khi mất tư cách thành viên theo Điều 7 (3), chấp thuận đăng ký lại tư cách thành viên của “Trung tâm mua sắm” Các trường hợp ngoại lệ được thực hiện trong trường hợp lấy
  2. Trong trường hợp sai, thiếu sót hoặc sai sót trong chi tiết đăng ký
  3. Trong các trường hợp khác, việc đăng ký trở thành thành viên bị cản trở đáng kể bởi công nghệ của “trung tâm mua sắm”
③ Thời điểm thiết lập hợp đồng thành viên là sự đồng ý của “trung tâm mua sắm” đối với thành viên tại thời điểm đạt được nó.
④ Trong trường hợp có sự thay đổi về thông tin đã đăng ký tại thời điểm đăng ký thành viên, thành viên phải thông báo cho “trung tâm thương mại” về sự thay đổi trong một khoảng thời gian hợp lý, chẳng hạn như bằng cách sửa đổi thông tin thành viên.

Điều 7 (Rút lui thành viên và mất tư cách thành viên, v.v.)
① Thành viên có thể yêu cầu rút khỏi “trung tâm mua sắm” bất cứ lúc nào và “trung tâm mua sắm” sẽ ngay lập tức xử lý việc rút khỏi tư cách thành viên.
② Nếu thành viên rơi vào bất kỳ lý do nào sau đây, “trung tâm mua sắm” có thể giới hạn hoặc đình chỉ tư cách thành viên.
  1. Trường hợp đăng ký sai thông tin khi đăng ký thành viên
  2. Trường hợp thành viên không thanh toán khoản nợ mà thành viên phải chịu liên quan đến việc sử dụng “trung tâm mua sắm” hoặc giá hàng hóa mua qua “trung tâm thương mại”
  3 . người khác trong trường hợp “chuột chũi” can thiệp vào việc sử dụng hoặc bị đe dọa, bao gồm cả thương mại điện tử để lấy cắp thông tin
  4. Nếu sử dụng “chuột chũi” đối với pháp luật hoặc hành vi của thỏa thuận bị cấm hoặc trái với công đặt hàng yangsok
③ “mall” Thành viên Sau khi hạn chế hoặc đình chỉ tư cách, nếu hành động tương tự lặp lại hai lần hoặc nhiều hơn, hoặc nếu nguyên nhân không được khắc phục trong vòng 30 ngày, “trung tâm mua sắm” có thể mất tư cách thành viên.
④ Nếu “trung tâm mua sắm” mất tư cách thành viên, đăng ký thành viên sẽ bị hủy. Trong trường hợp này, thành viên được thông báo và có cơ hội giải thích bằng cách đặt ra một khoảng thời gian ít nhất là 30 ngày trước khi đăng ký thành viên bị hủy bỏ.

Điều 8 (Thông báo cho thành viên)
① Khi “trung tâm mua sắm” thông báo cho thành viên, nó có thể được gửi đến địa chỉ e-mail do thành viên chỉ định trước với “trung tâm mua sắm”.
② “Trung tâm mua sắm” có thể thay thế các thông báo cá nhân bằng cách đăng trên bảng thông báo của “trung tâm mua sắm” trong hơn một tuần trong trường hợp thông báo cho một số lượng lớn thành viên không xác định. Tuy nhiên, các thông báo cá nhân được đưa ra đối với những vấn đề có ảnh hưởng đáng kể đến giao dịch của chính thành viên.

Điều 9 (Đơn đăng ký mua hàng)
① Người dùng của “trung tâm mua sắm” đăng ký mua hàng tại “trung tâm mua sắm” bằng các phương thức sau hoặc tương tự và “trung tâm mua sắm” sẽ cung cấp từng thông tin sau đây một cách dễ hiểu khi người dùng đăng ký mua hàng.
  1. Tìm kiếm và lựa chọn hàng hóa, v.v.
  2. Nhập tên người nhận, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ e-mail (hoặc số điện thoại di động), v.v.
  3. Nội dung điều khoản và điều kiện, dịch vụ có giới hạn quyền rút đăng ký , phí vận chuyển, chi phí lắp đặt, v.v. Kiểm tra chi tiết liên quan đến gánh nặng
  4. đồng ý với Điều khoản và 3 điều ở trên để xác nhận hoặc từ chối các vấn đề (ví dụ: nhấp chuột)
  5. đơn mua hàng và xác nhận séc hoặc “Trung tâm mua sắm” của Sự đồng ý này
  6. Lựa chọn phương thức thanh toán
② Nếu “Trung tâm mua sắm” cần cung cấp hoặc ủy thác thông tin cá nhân của người mua cho bên thứ ba, thì sự đồng ý của người mua phải được thực hiện tại thời điểm đăng ký mua hàng thực tế, và toàn diện Không được đồng ý trước khi đăng ký làm thành viên. Trong trường hợp này, “trung tâm mua sắm” sẽ chỉ ra cho người mua các mục thông tin cá nhân sẽ được cung cấp, người nhận, mục đích sử dụng thông tin cá nhân của người nhận và khoảng thời gian lưu giữ và sử dụng. Tuy nhiên, nếu có các quy định khác trong luật liên quan, chẳng hạn như trường hợp xử lý ủy thác thông tin cá nhân theo Điều 25 Đoạn 1 của 「Đạo luật Khuyến khích Sử dụng Mạng Thông tin và Truyền thông và Bảo vệ Thông tin, v.v.」, thì đã được theo dõi.

Điều 10 (Thiết lập hợp đồng)
① “Trung tâm mua sắm” có thể không chấp nhận đơn mua hàng như trong Điều 9 nếu nó thuộc bất kỳ tiểu đoạn nào sau đây. Tuy nhiên, trong trường hợp giao kết hợp đồng với người chưa thành niên thì người chưa thành niên hoặc người đại diện theo pháp luật của người đó phải thông báo rằng hợp đồng có thể bị hủy bỏ nếu không được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật.
  1. Áp dụng thông tin sai lệch, thiếu sót, nếu nhập khẩu
  thuốc lá, rượu của 2 trẻ vị thành niên, v.v. Nếu bạn mua hàng hóa và dịch vụ từ Đạo luật bảo vệ thanh thiếu niên cấm
  cả 3 đến chướng ngại kỹ thuật “trung tâm mua sắm” để chấp nhận Yêu cầu mua hàng khác Nếu bạn tin rằng
② quan điểm rằng “trung tâm mua sắm” chấp nhận hợp đồng được thiết lập tại một thời điểm để tiếp cận người dùng với Điều 12, đoạn (1) nhận được biểu mẫu xác nhận.
③ Để thể hiện sự đồng ý của “trung tâm mua sắm”, thông tin về xác nhận đơn đăng ký mua hàng của người dùng và tính sẵn có của việc bán, sửa hoặc hủy đơn mua hàng, v.v. phải được bao gồm.

Điều 11 (Phương thức Thanh toán) Thanh toán
cho hàng hóa hoặc dịch vụ được mua từ “trung tâm mua sắm” có thể được thực hiện bằng bất kỳ phương thức nào sau đây có sẵn. Tuy nhiên, “trung tâm mua sắm” không thể thu bất kỳ khoản phí danh nghĩa nào ngoài giá hàng hóa, v.v. đối với phương thức thanh toán của người dùng.
1. Chuyển khoản bằng nhiều hình thức khác nhau như ngân hàng điện thoại, ngân hàng internet, ngân hàng qua thư, …
2. Thanh toán bằng nhiều loại thẻ như thẻ trả trước, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, …
3. Gửi tiền trực tiếp trực tiếp
4. Thanh toán bằng tiền điện tử
5. Thanh toán khi nhận hàng
6. Số dặm Thanh toán bằng điểm do “trung tâm mua sắm” thanh toán, v.v.
7. Thanh toán bằng phiếu quà tặng ký hợp đồng với “trung tâm mua sắm” hoặc được “trung tâm thương mại công nhận”
8. Thanh toán bằng các phương thức thanh toán điện tử khác, v.v.

Điều 12 (Thông báo xác nhận đã nhận, thay đổi và hủy đơn mua hàng)
① “Trung tâm thương mại” thông báo xác nhận đã nhận của người dùng khi có đơn mua hàng từ người dùng.
② Người dùng đã nhận được thông báo xác nhận đã nhận có thể yêu cầu thay đổi hoặc hủy đơn mua hàng ngay sau khi nhận được thông báo xác nhận đã nhận nếu có bất kỳ sự khác biệt nào về ý định, v.v. cần được xử lý phù hợp. Tuy nhiên, nếu việc thanh toán đã được thực hiện, các quy định liên quan đến việc thu hồi đăng ký, v.v. trong Điều 15 sẽ được áp dụng.

Điều 13 (Cung cấp hàng hóa, v.v.)
① “Trung tâm mua sắm” được thực hiện để đặt hàng để hàng hóa, v.v. có thể được giao trong vòng 7 ngày kể từ ngày người dùng thực hiện đăng ký, trừ khi có thỏa thuận riêng với người dùng về thời hạn cung cấp hàng hóa, vv. Thực hiện các biện pháp cần thiết khác như đóng gói. Tuy nhiên, nếu “trung tâm mua sắm” đã nhận được toàn bộ hoặc một phần khoản thanh toán cho hàng hóa, v.v., thì trung tâm sẽ có hiệu lực trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được toàn bộ hoặc một phần khoản thanh toán. Trong trường hợp này, “trung tâm mua sắm” thực hiện các biện pháp thích hợp để người dùng có thể kiểm tra quy trình cung cấp và tiến độ của hàng hóa, v.v.
② “Trung tâm mua sắm” chỉ định phương thức giao hàng, người chịu trách nhiệm thanh toán chi phí giao hàng cho mỗi phương tiện và thời hạn giao hàng cho mỗi phương tiện đối với hàng hóa mà người dùng đã mua. Nếu “trung tâm mua sắm” vượt quá thời hạn giao hàng theo hợp đồng, nó phải bồi thường thiệt hại cho người sử dụng. Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp nếu “Trung tâm mua sắm” chứng minh rằng không có chủ ý hoặc sơ suất.

Điều 14 (Hoàn lại tiền) Khi
“trung tâm mua sắm” không thể giao hàng hoặc cung cấp hàng hóa, v.v. mà người dùng đã đăng ký mua do hết hàng, v.v. Hoàn tiền hoặc thực hiện các biện pháp cần thiết trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hàng khoản thanh toán.

Điều 15 (Rút đăng ký, v.v.)
① Người dùng đã ký hợp đồng mua hàng, v.v. với “Trung tâm mua sắm” sẽ nhận được một văn bản về nội dung hợp đồng theo Điều 13 (2) của 「 Đạo luật bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử, v.v. 」Đăng ký có thể được rút lại trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận (trong trường hợp việc cung cấp hàng hóa, v.v. chậm hơn so với thời điểm nhận được tài liệu, đó là ngày có hàng được cung cấp hoặc việc cung cấp hàng hóa được bắt đầu). Tuy nhiên, nếu có các quy định khác trong 「Đạo luật bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử, v.v.」 về việc rút đăng ký, thì các quy định của Đạo luật này sẽ được áp dụng.
② Người dùng không thể trả lại hoặc đổi hàng, … nếu thuộc bất kỳ mục nào sau đây.
  1. Nếu vì lý do đó mà trách nhiệm với người sử dụng, chẳng hạn như hàng hóa bị mất hoặc hư hỏng (nhưng không xác định được nếu bao bì, v.v. Để xác nhận nội dung của hàng hóa có thể được hủy bỏ)
  2. Người sử dụng hoặc tiêu thụ hàng hóa bởi một số Khi giá trị của
  hàng hoá, v.v. đã giảm đáng kể 3. Khi giá trị của hàng hoá, v.v … đã giảm đáng kể đến mức khó bán lại theo thời gian
  4. Khi có thể tái sản xuất với những hàng hoá có cùng hiệu suất Khi bao bì ban đầu của hàng hóa, v.v. bị hư hỏng
③ Trong trường hợp của Đoạn 2, 2 hoặc 4, nếu “Trung tâm mua sắm” không chỉ rõ trước thực tế là việc rút đăng ký bị hạn chế ở một nơi mà người tiêu dùng có thể dễ dàng hiểu được nó, hoặc không thực hiện các biện pháp như cung cấp sản phẩm dùng thử, thu hồi đăng ký của người dùng, v.v. Điều này không bị giới hạn.
④ Bất chấp các quy định tại Đoạn 1 và 2, nếu nội dung hàng hóa, v.v. khác với nội dung được hiển thị hoặc quảng cáo hoặc được thực hiện khác với hợp đồng, người dùng sẽ biết thực tế trong vòng ba tháng kể từ ngày cung cấp hàng hóa, v.v. Ngoài ra, bạn có thể rút đăng ký của mình trong vòng 30 ngày kể từ ngày bạn biết điều đó.

Điều 16 (Hiệu lực của việc Thu hồi Đăng ký, v.v.)
① “Trung tâm mua sắm” hoàn lại giá cho hàng hóa, v.v. đã được thanh toán trong vòng 3 ngày làm việc khi hàng hóa, v.v. được trả lại từ người dùng. Trong trường hợp này, khi “trung tâm mua sắm” trì hoãn việc hoàn trả hàng hóa, v.v. cho người dùng, thời gian chậm trễ được tính bằng cách nhân với lãi suất chậm trả (xóa dấu ngoặc đơn) theo quy định tại Điều 21-2 của 「Nghị định thi hành của Đạo luật Bảo vệ Người tiêu dùng trong Thương mại Điện tử, v.v. 」Trả lãi chậm.
② Khi “trung tâm mua sắm” hoàn lại giá ở trên, khi người dùng thanh toán hàng hóa, v.v. bằng phương thức thanh toán như thẻ tín dụng hoặc tiền điện tử, thì “trung tâm mua sắm” sẽ tạm dừng yêu cầu mua hàng, v.v. bởi doanh nghiệp đó cung cấp phương thức thanh toán không chậm trễ Hoặc yêu cầu họ hủy bỏ.
③ Trong trường hợp thu hồi đăng ký, v.v., người dùng sẽ chịu chi phí trả lại hàng hóa đã cung cấp, v.v. “Trung tâm mua sắm” không yêu cầu một khoản phạt hoặc bồi thường thiệt hại từ người dùng vì lý do thu hồi đăng ký, v.v. Tuy nhiên, nếu nội dung của hàng hóa, v.v. khác với nội dung hiển thị hoặc quảng cáo hoặc hợp đồng được thực hiện khác và đăng ký bị thu hồi, “trung tâm mua sắm” sẽ chịu chi phí cần thiết để trả lại hàng hóa.
④ Nếu người dùng đã thanh toán chi phí vận chuyển khi nhận hàng, v.v., “trung tâm mua sắm” chỉ rõ ai là người chịu chi phí khi đăng ký bị thu hồi để người dùng dễ hiểu.

Điều 17 (Bảo vệ thông tin cá nhân)
① “Trung tâm mua sắm” thu thập lượng thông tin cá nhân tối thiểu đến mức cần thiết để cung cấp dịch vụ khi thu thập thông tin cá nhân của người dùng.
② “Trung tâm thương mại” không thu thập trước thông tin cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng mua bán khi đăng ký làm thành viên. Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp trong các trường hợp yêu cầu nhận dạng trước khi ký hợp đồng mua bán để thực hiện các nghĩa vụ theo luật và quy định có liên quan và số lượng thông tin cá nhân cụ thể tối thiểu được thu thập.
③ Khi “trung tâm mua sắm” thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người dùng, “trung tâm mua sắm” sẽ thông báo cho người dùng về mục đích và nhận được sự đồng ý.
④ “Trung tâm mua sắm” không được sử dụng thông tin cá nhân đã thu thập cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng và khi mục đích sử dụng mới xảy ra hoặc khi nó được cung cấp cho bên thứ ba, mục đích sử dụng sẽ được thông báo cho người dùng ở giai đoạn sử dụng và cung cấp và đồng ý được. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp ngoại lệ nếu có quy định khác trong các luật và quy định liên quan.
⑤ Nếu “trung tâm mua sắm” cần được sự đồng ý của người dùng theo đoạn 2 và 3, danh tính của người chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân (chi nhánh, tên và số điện thoại, thông tin liên hệ khác), mục đích thu thập và sử dụng thông tin , và các Vấn đề thứ ba được quy định tại Điều 22 (2) của 「Đạo luật Khuyến khích Sử dụng Mạng Thông tin và Truyền thông và Bảo vệ Thông tin, v.v.」, chẳng hạn như các vấn đề liên quan đến việc cung cấp thông tin cho mọi người (người nhận, mục đích cung cấp và nội dung thông tin được cung cấp), phải được chỉ định hoặc thông báo trước và người dùng có thể rút lại sự đồng ý này bất kỳ lúc nào.
⑥ Người dùng có thể yêu cầu xem và sửa lỗi trong thông tin cá nhân của họ mà “trung tâm mua sắm” sở hữu bất cứ lúc nào, và “trung tâm mua sắm” có nghĩa vụ thực hiện các biện pháp cần thiết ngay lập tức. Nếu người dùng yêu cầu sửa lỗi, “trung tâm mua sắm” không sử dụng thông tin cá nhân cho đến khi lỗi được sửa.
⑦ “Trung tâm mua sắm” sẽ giới hạn những người xử lý thông tin cá nhân của người dùng ở mức tối thiểu để bảo vệ thông tin cá nhân và việc mất mát, trộm cắp, rò rỉ hoặc giả mạo thông tin cá nhân của người dùng, bao gồm cả thẻ tín dụng và tài khoản ngân hàng, bên thứ ba mà không có sự đồng ý Người dùng chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho người dùng.
⑧ “Trung tâm mua sắm” hoặc bên thứ ba đã nhận thông tin cá nhân từ đó sẽ hủy thông tin cá nhân ngay lập tức khi mục đích thu thập hoặc nhận thông tin cá nhân đã đạt được.
⑨ “Trung tâm mua sắm” không đặt ô đồng ý cho việc thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân như đã chọn trước. Ngoài ra, nó quy định chi tiết các dịch vụ bị hạn chế khi người dùng từ chối đồng ý với việc thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân và cung cấp các dịch vụ như đăng ký thành viên do người dùng từ chối đồng ý với việc thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân không phải là mục thu thập bắt buộc. Chúng tôi không giới hạn hoặc từ chối các đề nghị.

Điều 18 (Nghĩa vụ
của “Trung tâm mua sắm” ) ① “Trung tâm mua sắm” không tham gia vào các hành vi bị pháp luật nghiêm cấm và các Điều khoản và Điều kiện này hoặc trái với trật tự và đạo đức công cộng, đồng thời cố gắng hết sức để cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên tục và ổn định theo quy định trong các Điều khoản và Điều kiện này. phải làm.
② “Trung tâm mua sắm” phải có hệ thống bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng (bao gồm cả thông tin tín dụng) để người dùng có thể sử dụng các dịch vụ internet một cách an toàn.
③ “Mall” sẽ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người dùng do thực hiện các hành vi quảng cáo và trưng bày không công bằng được quy định tại Điều 3 của 「Đạo luật về Quảng cáo và Trưng bày Công bằng」 đối với các sản phẩm hoặc dịch vụ.
④ “Mall” không gửi e-mail thương mại cho các mục đích thương mại mà người dùng không muốn.

Điều 19 (Trách nhiệm đối với ID và mật khẩu của
thành viên ) ① Thành viên có trách nhiệm quản lý ID và mật khẩu trừ trường hợp quy định tại Điều 17.
② Các thành viên không được cho phép các bên thứ ba sử dụng ID và mật khẩu của họ.
③ Nếu một thành viên nhận ra rằng ID và mật khẩu của mình bị bên thứ ba đánh cắp hoặc sử dụng, họ phải thông báo ngay cho “trung tâm mua sắm” và làm theo hướng dẫn của “trung tâm mua sắm”.

Điều 20 (Nghĩa vụ của
Người dùng ) Người dùng không được tham gia vào các hành vi sau đây.
1. Đăng ký thông tin sai lệch khi đăng ký hoặc thay đổi
2. Đánh cắp thông tin từ người khác
3. Thay đổi thông tin được đăng trên
“trung tâm mua sắm” 4. Truyền tải hoặc đăng tải thông tin (chương trình máy tính, v.v.) khác với những thông tin được chỉ định bởi “trung tâm mua sắm ”
5. Vi phạm quyền sở hữu trí tuệ như bản quyền của“ Trung tâm mua sắm ”hoặc các bên thứ ba khác.
6. Các hành vi gây tổn hại đến danh tiếng của“ Trung tâm mua sắm ”hoặc các bên thứ ba khác hoặc gây trở ngại cho việc kinh doanh
7. Thông điệp, hình ảnh, giọng nói tục tĩu hoặc bạo lực , và các hành vi vi phạm đạo đức và trật tự công cộng Tiết lộ hoặc đăng thông tin trên Trung tâm thương mại

Điều 21 (Mối quan hệ giữa “trung tâm mua sắm” được liên kết và “trung tâm mua sắm” được kết nối
) Khi được liên kết, cái trước được gọi là “Trung tâm mua sắm” Kết nối (Trang web) và cái sau là “Trung tâm mua sắm” được kết nối (Trang web).
② Nếu “trung tâm mua sắm” được kết nối cho biết rằng “trung tâm mua sắm” được kết nối không chịu trách nhiệm đảm bảo giao dịch với người dùng dựa trên hàng hóa được cung cấp độc lập bởi “trung tâm mua sắm” được kết nối trên màn hình ban đầu của “trung tâm mua sắm” được kết nối hoặc trên cửa sổ bật lên lên màn hình tại thời điểm kết nối, Chúng tôi không chịu trách nhiệm bảo hành cho giao dịch.

Điều 22 (Ghi nhận quyền tác giả và hạn chế sử dụng)
① Bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác đối với các tác phẩm do “Mall” tạo ra thuộc về “Mall”.
② Người dùng sử dụng thông tin có được bằng cách sử dụng “trung tâm mua sắm” cho mục đích thương mại bằng cách sao chép, truyền, xuất bản, phân phối, phát sóng hoặc các phương pháp khác mà không có sự đồng ý trước của “trung tâm mua sắm” hoặc sử dụng thông tin thuộc về quyền sở hữu trí tuệ “Trung tâm mua sắm”. Bạn không được để bất kỳ ai sử dụng nó.
③ “Mall” phải thông báo cho người dùng khi sử dụng bản quyền thuộc về người dùng theo hợp đồng.

Điều 23 (Giải quyết tranh chấp)
① “Trung tâm mua sắm” cài đặt và vận hành một tổ chức xử lý bồi thường thiệt hại để phản ánh ý kiến ​​hoặc khiếu nại chính đáng của người dùng và bồi thường thiệt hại.
② “Trung tâm mua sắm” xử lý các khiếu nại và ý kiến ​​do người dùng gửi lên với mức độ ưu tiên. Tuy nhiên, nếu khó xử lý kịp thời, lý do và lịch xử lý sẽ được thông báo ngay cho người dùng.
③ Trong trường hợp người dùng yêu cầu giảm thiệt hại liên quan đến tranh chấp thương mại điện tử giữa “Trung tâm mua sắm” và người dùng, Ủy ban Thương mại Công bằng hoặc cơ quan hòa giải tranh chấp do Thị trưởng / Đô đốc ủy quyền có thể thực hiện hòa giải.

Điều 24 (Quyền phán xét và Luật điều chỉnh)
① Việc kiện tụng liên quan đến tranh chấp thương mại điện tử giữa “Trung tâm mua sắm” và người dùng sẽ dựa trên địa chỉ của người dùng tại thời điểm nộp đơn, và nếu không có địa chỉ, tòa án cấp huyện sẽ quyền tài phán đối với nơi cư trú sẽ có quyền tài phán riêng. Tuy nhiên, nếu địa chỉ hoặc nơi cư trú của người dùng không rõ ràng tại thời điểm nộp đơn, hoặc nếu người dùng là cư dân nước ngoài, thì khiếu nại sẽ được gửi đến tòa án có thẩm quyền theo Luật tố tụng dân sự.
② Luật pháp Hàn Quốc áp dụng cho các vụ kiện thương mại điện tử giữa “trung tâm mua sắm” và người dùng.

Phụ lục (Ngày thực thi) Các điều khoản và điều kiện này có hiệu lực từ năm, tháng, ngày. Phụ lục (Ngày thực thi) Các điều khoản và điều kiện này có hiệu lực từ năm, tháng, ngày.